درباره هیئت مدیره

آقای دکتر حمیدرضا امیری نیا (رئیس هیئت مدیره)
تحصیلات:
دکترای سیاست گذاری علم و فناوری، مرکز سیاست علمی کشور ۱۳۹۶
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

آقای دکتر ناصر باقری مقدم
تحصیلات:
دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مدیریت MBA، دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۳
کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳۷۴
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

آقای دکتر محمود یعقوبی
تحصیلات:
دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه پردو آمریکا ۱۳۵۷
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز ۱۳۵۱
کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز ۱۳۴۹
استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

آقای دکتر ابراهیم اصل سلیمانی
تحصیلات:
دکترای برق الکترونیک، دانشگاه آکسفورد ۱۳۵۸
کارشناسی ارشد فیزیک، برزیل ۱۳۵۴
کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران ۱۳۵۰
استاد تمام دانشکده مهندسی برق و کامپبوتر پردیس فنی دانشگاه تهران

آقای دکتر شاهرخ فرهنگی
تحصیلات:
دکترای برق، دانشگاه تهران ۱۳۵۲
کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه تهران ۱۳۷۳
استاد تمام دانشکده مهندسی برق و کامپبوتر پردیس فنی دانشگاه تهران

آقای دکتر امیر مقصودی پور
تحصیلات
دکترای مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی
عضو هیئت علمی پژوهشکده مواد و انرژی

آقای دکتر محمد افتخاری یزدی
تحصیلات:
دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۳
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین