ساختار انجمن

sakhtar anjoman

 

هیات موسس:

آقای دکتر ناصر باقری مقدم

آقای دکتر محمود یعقوبی

آقای دکتر ابراهیم اصل سلیمانی

آقای دکتر شاهرخ فرهنگی

آقای دکتر امیر مقصودی پور

آقای دکتر محمد افتخاری یزدی