جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان

از سال ۲۰۱۰ تاکنون ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر در جهان به‌طور متوسط سالانه ۸ الی ۹ درصد رشد داشته که این رقم بیش از ۲ برابر متوسط نرخ رشد سالانه تولید برق از منابع تجدیدناپذیر است. تنها در سال ۲۰۱۷ ظرفیت جهانی تولید برق از منابع تجدیدپذیر، ۱۶۷ گیگاوات افزایش یافت؛ ظرفیتی که برای تأمین برق کشور بزرگ و پرجمعیتی مانند برزیل کفایت می‌کند. در این میان نیروگاههای بادی و خورشیدی بیشترین سهم را از ظرفیت‌های جدید احداث‌شده با تکیه بر منابع تجدیدپذیر داشته‌اند. در بین مناطق مختلف جهان، قاره آسیا بیشترین نرخ رشد را در تولید برق از منابع تجدیدپذیر به خود اختصاص داده است و اکنون بیش از ۴۲ درصد از کل ظرفیت نیروگاهی متکی به منابع تجدیدپذیر را در اختیار دارد.

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post