حضور انجمن انرژی های تجدیدپذیر در چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران

انجمن حمایت از انرژی های تجدیدپذیر در چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران حضور پررنگی داشت. جلساتی به درخواست برخی شرکتها و انجمن های حاضر در کنفرانس جهت ایجاد فضاهای کسب و کار و همکاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر مابین انجمن انرژی های تجدیدپذیر و این شرکتها و انجمن های عمدتا خارجی صورت پذیرفت. از مهمترین این جلسات میتوان به جلسه با انجمن بادی اروپا، انجمن بادی دانمارک و انجمن بادی ترکیه اشاره نمود. هم چنین یک جلسه سه جانبه با حضور انجمن بادی ترکیه، سانا و انجمن حمایت از انرژی های تجدیدپذیر تشکیل شد که در آن معاونین محترم سانا، اعضای انجمن بادی ترکیه و ۹ شرکت ترکیه حضور داشتند و علاقه خود را برای حضور در بازار ایران اعلام کردند.

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post