نشست بررسی و مکانیزم تشکیل و اجرایی سازی صندوق حمایت از پژوهش و نوآوری حوزه انرژی های تجدیدپذیر

در راستای اجرای ماده ششم سند ملی توسعه دانش بنیان انرژی‎های تجدیدپذیر با محوریت ایجاد و حمایت از صندوق‌های تأمین مالی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، انجمن انرژی های تجدیدپذیر از سوی ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر مأموریت دارد تا نحوه و مکانیزم تأسیس “صندوق حمایت از پژوهش و نوآوری حوزه انرژی های تجدیدپذیر” را ذیل ستاد بررسی نماید.
در همین راستا نشستی با عنوان “بررسی و مکانیزم تشکیل و اجرایی سازی صندوق حمایت از پژوهش و نوآوری حوزه انرژی های تجدیدپذیر” با حضور تعدادی از شرکت های فعال در این حوزه در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۲/۲۰ ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل ستاد برگزار خواهد شد.

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post