انجمن انرژی های تجدیدپذیر با همکاری موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق کارگاه فوق را برگزار میکند.

انجمن انرژی های تجدیدپذیر با همکاری موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق کارگاه فوق را برگزار میکند.

۱۸ آذر ماه

هتل اسپیناس پالاس

 

0004

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post