اقتصاد مقاومتی

456
ارزیابی اثرات توسعه انرژی­های تجدیدپذیر بر کاهش مصرف منابع آبی

  آب و انرژی منابع بسیار مهمی برای رشد اقتصادی هستند. رابطه میان رشد اقتصادی و تقاضا برای انرژی به طور گسترده ای اثبات شده است. تأمین این تقاضا برای انرژی نیازمند وجود آب است. پیش بینی می­شود تا سال 2050 تقاضا برای انرژی بیش از...

123
اثرات توسعه انرژی های تجدیدپذیر در جهان بر اقتصاد ایران

بی­تردید اصلی ترین هدف اقتصاد مقاومتی تشخيص حوزه هاي فشار در عرصه­های بین المللی و متعاقبا تلاش براي کنترل و بي اثر کردن  این فشارها و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت است. با توجه به آنکه حوزه انرژی یکی از تأثیرگذارترین بخش­ها...