رکورد ارزانترین مزرعه خورشیدی جهان بار دیگر به امارات تعلق گرفت

سازمان آب و برق دبی رکورد جدید جهانی را در خصوص هزینه تولید برق خورشیدی با دریافت پیشنهاد مناقصه برای فاز سوم پارک خورشیدی المکتوم به ظرفیت ۸۰۰ مگاوات، به میزان کمتر از ۳ سنت به ازای هر کیلووات ساعت دریافت کرده است. این قیمت ۱۵% کمتر از رکورد قبلی ارزانترین نیروگاه خورشیدی در مکزیک است.
در مراسم بازگشایی اسناد مناقصه، سازمان آب و برق دبی، اسناد مرتبط با ۲۰۰ مگاوات را گشود، اما این اختیار را دارد که این ظرفیت را با توجه به اینکه این پروژه پتانسیل بیشتری دارد تا به بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان تبدیل شود، به ۸۰۰ مگاوات برساند. این پروژه به شیوه تولیدکننده مستقل و با پیشنهادهای شرکت کنندگان در مناقصه در خصوص راه حل های فنی و مالی برای ساخت، تملک و بهره برداری این نیروگاه طی ۲۵ سال اجرا خواهد شد.
پایین ترین پیشنهاد توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت مصدر ابوظبی و شرکت توسعه دهنده اسپانیایی FRV ارائه شد. دومین پیشنهاد قیمت، متعلق به شرکت چینی سازنده ماژول و شرکت توسعه دهنده Jinkosolar با قیمت ۳/۶۹ سنت به ازای هر کیلووات ساعت بوده است که این رقم با قیمت پیشنهادی ۳/۹۶ سنت به ازای هر کیلووات ساعت توسط کنسرسیوم شرکت برق عربستان سعودی (اکوا) و دو شرکت آمریکایی در رقابت تنگاتنگی بود. دو کنسرسیوم به رهبری فرانسه قیمتی بیش از این را اعلام کردند. اما شرکت GDF Suez به همراه شرکت ژاپنی موبنی (Maubeni) رقم ۴/۴۴ سنت به ازای هر کیلووات ساعت را مطرح کردند. همچنین شرکت فرانسوی EDF و شرکت برق نبراس (Nebras) قطر نیز رقم ۴/۴۸ سنت به ازای هر کیلووات ساعت را پیشنهاد دادند.

مرجع: PV Magazine

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post