کمیته آموزش

Picture5

نواندیشان ۵ تا ۱۲ سال

نواندیشان ۵ تا ۱۲ سال

ردپای طبیعت خلاق

بازگشت به طبیعت خلاق برای پرورش خلاقیت

ویژه نواندیشان ۵ تا ۱۲ سال

حل خلاقانه مساله انرژی

حل خلاقانه مساله انرژی

حل خلاقانه مسئله انرژی 

ویژه دانش آموزان متوسطه اول و دوم 

دوره ردپاى طبیعت خلاق مسیر دستیابى به اهداف خود را حرکت در سه گام زیر تصویر کرده است:
← گام اول: کشف در طبیعت
• ارتباط تگاتنگ با طبیعت و ولگردى در طبیعت
• تقویت احساس پنجگانه یا عناصر در طبیعت و ارتباط گیرى با آن
• پرس و جوى خلاق در طبیعت و کشف و شهود
• شناخت و جمع آورى صحیح داده در طبیعت
• ارتباط گیرى موثر با محیط اطراف
← گام دوم: پدیدارشناسى در طبیعت
• الهام از طبیعت
• تقویت تفکر خلاق در طبیعت
• ایده پردازى و حل خلاقانه مساله در طبیعت
← گام سوم: ارزش آفرینى از طبیعت اختراع
• ایجاد روحیه ارزش آفرینى به کمک ارکان طبیعت
• استفاده از طبیعت ارزش آفرین به عنوان منبع تولید انرژى
• تمرین مشارکت گروهى ، کارآفرینى و ارزش آفرینى در طبیعت

تفکــر در بســتر توســعه پایــدار نیازمنــد قــدرت درك مســئله پایــدارى و یافتــن راهکارهایــى نــو و خلاقانــه اســت تــا بتــوان اســتراتژى زندگــى پایــا را در تمامــى ابعــاد آن گســترش داده و هـر شـهروند را تبدیل بـه یک فرد بـا تفکر پایا و سـبز نمود. بر ایــن اســاس در صــدد برآمدیــم تــا بــا تکیــه بــر تحقیقــات و تجربیـات جمعـى از متخصصیـن، دانشـجویان و اسـاتید بـا تجربـه دانشــگاه هاى برتــر تهــران، بــا طراحــى دوره “حــل خلاقانـه مسـئله انـرژى” نیازهـاى موجود بـراى حرکـت در این مسیر را فراهم آوریم.

بــراى دســتیابى بــه مطالــب مطــرح شــده، اتــاق فکــر آمــوزش انجمـن محورهـاى ششـگانه را بـه عنـوان سـاختار اصلـى دوره هـای حل خلاقانه مسئله انرژی در نظر گرفته، که در ادامه به آن پرداخته شده است:

۱- خلاقیت

۲- حل مساله

۳- پژوهش

۴- انرژی های تجدیدپذیر

۵- مدیریت انرژی

۶- مدرسه سبز

دوره های برگزار شده ردپای طبیعت خلاق
دوره های برگزار شده حل خلاقانه مساله انرژی

Picture6

Picture7